Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Marta Musiał, kontakt e mail:   iodo@sp15.jaworzno.edu.pl 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci/uczniów i ich rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO)(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm.), wszystkich rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.

Z administratorem można się skontaktować  telefonicznie pod nr 32/ 7629218, poprzez adres e mail:  sekretariat@sp15.jaworzno.edu.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny:  Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie, ul. leśna 49, 43-600 Jaworzno.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@sp15.jaworzno.edu.pl   lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów/dzieci w zakresie i celach związanych z realizacją przepisów prawa określonych min. w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji- co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. cRODO.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych i danych osobowych uczniów/dzieci danych osobowych w innych celach i zakresie szerszym niż określony w/wym. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

W związku z prowadzonym monitoringiem na terenie siedziby administratora i/lub jej otoczenia Pani/Pana wizerunek i wizerunek uczniów/dzieci przetwarzany jest przez administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, informacji i mienia w siedzibie placówki i jej otoczeniu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących pracodawcy i w stosunku do niego.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka/ucznia mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iodo@sp15.jaworzno.edu.pl    lub pisemnie na adres naszej siedziby

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka.

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe ucznia/dziecka Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i ucznia/dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych ucznia/dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię),ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

Monitoring – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo” informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Jaworznie, przy ulicy Leśnej 49, tel 32 6763476 ; reprezentowana przez Dyrektora;

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy, Panią Martą Musiał w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania  danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail iodo@sp15.jaworzno.edu.pl;

 3. Administrator przetwarza  dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie objętym monitoringiem oraz dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub czynów niepożądanych naruszających reguły życia społecznego;

 4. Dane osobowe -w postaci monitoringu wizyjnego- przetwarzane będą w związku z  wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 154 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych;

 5. Obszar objęty monitoringiem to korytarze szkolne oraz  schody przy wejściu do szkoły. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują znaki graficzne z piktogramem kamery umieszczone bezpośrednio w miejscach zbierania danych (wizerunku), na drzwiach wejściowych lub w innych widocznych miejscach;

 6. Dane w systemie monitoringu (zapisy z monitoringu) przechowywane będą przez okres 14 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;

 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

 8. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań. Uprawnione organy, osoby fizyczne, którym dane zostaną udostępnione maja obowiązek przetwarzać je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i tylko w celu w jakim dane im udostępniono;

 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby;

 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

 11. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony;

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 w Jaworznie