Profilaktyka przez sport

Projekt pod nazwą- ” Profilaktyka przez sport
Organizator– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koordynator– Barbara Nadziejko
Osoby biorące udział- Anna Monsior, Franciszek Nadziejko, Dariusz Bilski, wychowawcy klas pierwszych
i drugich. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich. Celem jest promowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania czasu wolnego, kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia- bez używek, pobudzenie motywacji do samorozwoju poprzez wyeliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników, rozwijanie zdrowej rywalizacji.
Czas trwania programu- marzec 2016 roku